Бухгалтерський облік комп’ютерної техніки та програмного забезпечення

Бухгалтерський облік комп’ютерної техніки та програмного забезпечення

Обласна організація Профспілки

надає роз’яснення

Основні засоби

Строк корисного використання (експлуатації) техніки в основному перевищує один рік. Утримують її з метою використання у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій.

Комп’ютерна техніка, що відповідає цим критеріям, згідно п. 4 ПБО 7 у бухгалтерському обліку обліковується в порядку, передбаченому для основних засобів.

Відповідно до Інструкції № 291 комп’ютерна техніка, яка належить до об’єктів основних засобів, обліковується на субрахунку 106 «Інструменти, прилади та інвентар».

Малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА)

Згідно з останнім абзацом п. 5 ПБО 7 підприємство може встановлювати (розпорядчим документом про облікову політику) вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів. Приміром, якщо таку ознаку встановлено на рівні 2500 грн., то всі предмети, первісна вартість яких менше ніж 2500 грн., обліковуватимуться у складі малоцінних необоротних матеріальних активів на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». Введення в експлуатацію таких об’єктів також здійснюється комісією і документується Актом, як і основні засоби.

. Вартість кожного з предметів менше ніж 2500 грн., причому на підприємстві ознаку малоцінності встановлено на рівні 2500 грн. Комісія визначила кожен предмет окремим об’єктом необоротних активів. Кожен предмет комп’ютерної техніки слід обліковувати окремо на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

Згідно з п. 27 ПБО 7 амортизація таких об’єктів може нараховуватись із застосуванням одного з таких методів: прямолінійного або виробничого.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів може нараховуватися методом:

  • «50%/50%»у першому місяці використання об’єкта амортизація нараховується у розмірі 50% його вартості, що амортизується, решта 50% вартості, що амортизується, нараховується у місяці його вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом;
  • «100%»у першому місяці використання об’єкта нараховується амортизація в розмірі 100% його вартості.

Запасималоцінні та швидкозношувані предмети (МШП)

Якщо комісія якісь із предметів комп’ютерного набору визначила окремими об’єктами обліку й очікуваний строк використання таких предметів менше одного року, вони обліковуються у складі малоцінних та швидкозношуваних предметів (даліМШП) на однойменному рахунку 22 (п. 6 ПБО 9).

У разі відпуску в експлуатацію МШП за обліковою вартістю списуються з кредиту рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» на рахунки обліку витрат.

Бухгалтерський облік програмного забезпечення (ПЗ)

ПЗ (комп’ютерні програми), які підприємство придбаває для забезпечення функціонування комп’ютерної техніки, як правило, відповідає таким критеріям:

  • матеріальної форми не має (ПЗ може міститися на матеріальному носії, приміром диску, однак носій виконує в даному випадку підпорядковану функцію, самостійного значення не має);
  • є немонетарним активом (не належить до коштів, їх еквівалентів і дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей);
  • може бути ідентифікованим (оцінку може бути достовірно визначено й очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з його використанням).

Таким чином, відповідно до п. 4 ПБО 8 у бухгалтерському обліку ПЗ класифікують як нематеріальний актив і обліковують в порядку, встановленому цим ПБО.

Введення ПЗ в експлуатацію здійснюється призначеною для цього комісією й документується Актом введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-1, затверджена наказом № 732).

Під час введення ПЗ в експлуатацію визначаються також очікуваний строк його використання (експлуатації), метод амортизації. Метод амортизації обирається підприємством самостійно виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод від ПЗ. Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів нарахування здійснюється згідно з ПБО 7 (п. 27 ПБО 8).

ПЗ обліковується на субрахунку 125 «Авторське право та суміжні з ним права» (якщо підприємству передано авторські права за авторським договором) чи субрахунку 127 «Інші нематеріальні активи» (якщо підприємство отримало ПЗ на правах використання, без отримання авторських прав за авторським договоромпримірник, в тому числі так звані ліцензії на використання). Саме останній варіант здебільшого має місце на практиці.

Фінансовий відділ обласної організації Профспілки