Про порядок передачі справ у первинних профспілкових організаціях

Про порядок передачі справ у первинних профспілкових організаціях

   Постановою президії Ради ФПУ від 06.09.2000 П-28-6 затверджені  Рекомендації щодо порядку вирішення організаційно-правових питань при зміні керівників виборних профспілкових органів.

   У разі зміни (переобрання) голови первинної профспілкової організації всі справи первинної профспілкової організації передаються від одного ке­рівника профорганізації до іншого за актом приймання – передавання справ. 

   Колишній перший керівник  (у  т.  ч.  і  незвільнений  від виконання  виробничих обов’язків) незалежно від підстав припинення повноважень  в  установлений  рішенням  виборного  органу  термін повинен   передати   справи   новообраному  керівникові.

Передача здійснюється за участю члена виборного органу та члена  ревізійної комісії  профспілкової  організації  (у первинній організацій,  де обирається профорганізатор – профактивіста) і оформляється актом.

Акт передачі-прийняття справ повинен містити в  собі  дані щодо:

– кількості членів профспілки,  їх відсоток від кількості працюючих (молоді, що навчається);

– виконання кошторису за профбюджетом;

– фінансового стану  профспілкового  органу  на  перше  число поточного  місяця;

– залишку коштів у касі, підтвердженого актом ревізії каси;

– залишку  коштів  на  поточному  рахунку  в  банку  на  день передачі-прийняття справ;

– наявності  невикористаних чекових книжок та  номерів невикористаних чеків;

– передачі інвентарю, обладнання, матеріалів, які знаходяться на балансі профспілкового органу;

– передачі облікових карток членів профспілки;

– кількості  бланків  профспілкових квитків із зазначенням їх номерів;

– стану бухгалтерського обліку та звітності;

– наявності документів  за  номенклатурою  справ  (протоколів   зборів, конференцій, засідань виборних органів, фінансових та статистичних звітів тощо);

– стану  збереження  архівних  документів,  наявності  описів справ;

– передачі печатки, штампа,  бланків документів.

В акті  передачі-прийняття  справ  можуть   відображатися   й   інші відомості.  Акт   підписується  особами,  які  передають  і  приймають справи,  а також представником від  виборного  органу,  ревізійної комісії,  бухгалтером  (скарбником) профспілкового органу.

При наявності у осіб,  які  беруть  участь  у  оформленні передачі-прийняття  справ,  зауважень  з окремих пунктів акта вони викладаються письмово при підписанні акта і додаються до нього.

Акт передачі-прийняття справ розглядається  на  засіданні виборного органу профспілки і затверджується ним.

   Акт  складається  в  трьох примірниках.  Перший примірник зберігається в справах органу  профспілкової  організації,  другий надсилається вищому за підпорядкуванням органу профспілки, третій видається колишньому керівникові профспілкової  організації,  який здійснив передачу справ.

Акти формують в окрему справу, яку вносять до номенклатури справ профорганізації за відповідний рік.

Прес-служба обласної організації Профспілки